• قاعده ای اصولی و بسیار مهم و بری شدن ذمّه از امر
  •  دلالت امر بر تکرار و فور
  • سلسله مقالاتی در باب اصول فقه مقاله سوّم- معنای اصول فقه
  • سلسله مقالاتی در باب اصول فقه مقاله دوّم- تدوین علم اصول، مناهج اصولی و فواید این علم
  • سلسله مقالاتی در باب اصول فقه مقاله اوّل- تبیین و توضیحی در باب این مقالات